Current Location: Home» Publications»

Publications · 2019

Publication Year:  [2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016]  [2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011]  [~2010]
☆ Perovskite Quantum Dots Exhibiting Strong Hole Extraction Capability for Efficient Inorganic Thin Film Solar Cells

Chenhui Jiang, Jisong Yao, Peng Huang, Rongfeng Tang, Xiaomin Wang, Xunyong Lei, Hualing Zeng, Shuai Chang, Haizheng Zhong, Hongbin Yao, Changfei Zhu & Tao Chen*

Cell Reports Physical Science | Published: 2019-12-11 | DOI: 10.1016/j.xcrp.2019.100001
★ Colloidal CdxM1-xTe Nanowires from the Visible to the Near Infrared Region: N,N-Dimethylformamide-Mediated Precise Cation Exchange

Dong Li, Sheng Huang, Xiaoli Zhang, Zahid Nazir, Yunchao Li, Jiatao Zhang, Yu Chen* & Haizheng Zhong*

The Journal of Physical Chemistry Letters | Published: 2019-12-10 | DOI: 10.1021/acs.jpclett.9b03122

★ Improving the efficiency of silicon solar cells using in situ fabricated perovskite quantum dots as luminescence downshifting materials

Linghai Meng, Xian-gang Wu, Sai Ma, Lifu Shi, Mengjiao Zhang, Lingxue Wang, Yu Chen*, Qi Chen & Haizheng Zhong

Nanophotonics | Published: 2019-11-29 | DOI: 10.1515/nanoph-2019-0320

☆ Broadband mid-IR antireflective Reuleaux-triangle-shaped hole array on germanium

Haijuan Cheng, Miao Dong, Qinwen Tan, Linghai Meng, Yi Cai, Jie Jiang, Weisheng Yang, Haizheng Zhong & Lingxue Wang*

Chinese Optics Letters | Published: 2019-11-26 | DOI: 10.3788/COL201917.122401
★ Cation effect on excitons in perovskite nanocrystals from single-dot photoluminescence of CH3NH3PbI3

Lige Liu, Federico Pevere, Feng Zhang, Haizheng Zhong & Ilya Sychugov*

Physical Review B | Published: 2019-11-25 | DOI: 10.1103/PhysRevB.100.195430

☆ Inch-sized aligned polymer nanofiber films with embedded CH3NH3PbBr3 nanocrystals: electrospinning fabrication using a folded aluminum foil as the collector

Yongzhi Wang, Shuai Jia, Wei Luo, Linghai Meng, Bo Wang, Xingtong Meng, Jianxin Liu, Haizheng Zhong & Ziqiang Shao*

Nanotechnology | Published: 2019-11-21 | DOI: 10.1088/1361-6528/ab52ac
☆ Hot Polarons with Trapped Excitons and Octahedra-Twist Phonons in CH3NH3PbBr3 Hybrid Perovskite Nanowires

Feilong Song, Chenjiang Qian, Yunuan Wang, Feng Zhang, Kai Peng, Shiyao Wu, Xin Xie, Jingnan Yang, Sibai Sun, Yang Yu, Jianchen Dang, Shan Xiao, Longlong Yang, Kuijuan Jin, Haizheng Zhong & Xiulai Xu*

Laser & Photonics Reviews | Published: 2019-11-17 | DOI: 10.1002/lpor.201900267
☆ Surface modification induced by perovskite quantum dots for triple-cation perovskite solar cells

Wenqiang Yang, Rui Su, Deying Luo, Qin Hu*, Feng Zhang, Zhaojian Xu, Zhiping Wang, Jialun Tang, Zhao Lv, Xiaoyu Yang, Yongguang Tu, Wei Zhang, Haizheng Zhong, Qihuang Gong, Thomas P. Russell* & Rui Zhu*

Nano Energy | Published: 2019-10-13 | DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.104189
★ P-4.2: Reducing Chromaticity Shifts of Light Emitting Diodes using Gradient Alloyed CdxZn1-xSeyS1-y@ZnS Core Shell Quantum Dots

Jialun Tang, Fei Li, Gaoling Yang, Yong Ge, Zhaohan Li, Zhiguo Xia, Huaibin Shen & Haizheng Zhong*

SID's Digest of Technical Papers | Published: 2019-10-04 | DOI: 10.1002/sdtp.13617
★ 51.2: Invited Paper: Efficient Light-emitting Diodes Based on In-situ Fabricated Perovskite Nanocrystals

Dengbao Han, Muhammad Imran, Xin Zhang, Chenhui Wang, Shuai Chang* & Haizheng Zhong*

SID's Digest of Technical Papers | Published: 2019-10-04 | DOI: 10.1002/sdtp.13566
★ 37.5: Hybrid Backlight System based on Blue, Red LEDs and Perovskite Quantum Dots for Liquid Crystal Display Application

Honglei Ji*, Huaishu Xu, Feng Jiang, Zelong Bai & Haizheng Zhong

SID's Digest of Technical Papers | Published: 2019-10-04 | DOI: 10.1002/sdtp.13513
★ Illustrating the Shell Thickness Dependence in Alloyed Core/Shell Quantum-Dot-Based Light-Emitting Diodes by Impedance Spectroscopy

Ali Shmshad, Jialun Tang, Imran Muhammad, Dengbao Han, Xin Zhang, Shuai Chang*, Qingfan Shi & Haizheng Zhong

The Journal of Physical Chemistry C | Published: 2019-10-01 | DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b07889

★ Halogenated-Methylammonium Based 3D Halide Perovskites

Sheng Huang, Peng Huang, Lei Wang, Junbo Han, Yu Chen & Haizheng Zhong*

Advanced Materials | Published: 2019-09-06 | DOI: 10.1002/adma.201903830

★ Size-Dependent Phase Transition in Perovskite Nanocrystals

Lige Liu, Ru Zhao, Changtao Xiao, Feng Zhang, Federico Pevere, Kebin Shi, Houbing Huang*, Haizheng Zhong & Ilya Sychugov*

The Journal of Physical Chemistry Letters | Published: 2019-08-29 | DOI: 10.1021/acs.jpclett.9b02058

★ Linearly polarized photoluminescence from anisotropic perovskite nanostructures: emerging materials for display technology

Yong Ge, Linghai Meng, Zelong Bai* & Haizheng Zhong*

Journal of Information Display | Published: 2019-08-26 | DOI: 10.1080/15980316.2019.1654550

☆ Direct Observation of Surface Polarons in Capped CuInS2 Quantum Dots by Ultrafast Pump–Probe Spectroscopies

Yongchang Guo, Fan Yang*, Xuan Zheng, Jialun Tang, Haizheng Zhong, Anchi Yu, Jianping Wang* & Bingsuo Zou*

The Journal of Physical Chemistry Letters | Published: 2019-08-15 | DOI: 10.1021/acs.jpclett.9b02023
★ Highly Efficient Light Emitting Diodes Based on In Situ Fabricated FAPbI3 Nanocrystals: Solvent Effects of On-Chip Crystallization

Xin Zhang, Dengbao Han, Chenhui Wang, Imran Muhammad, Feng Zhang, Ali Shmshad, Xulan Xue, Wenyu Ji, Shuai Chang* & Haizheng Zhong*

Advanced Optical Materials | Published: 2019-07-28 | DOI: 10.1002/adom.201900774

☆ Influence of surface charges on the emission polarization properties of single CdSe/CdS dot-in-rods

Guofeng Zhang*, Changgang Yang, Yong Ge, Yonggang Peng*, Ruiyun Chen, Chengbing Qin, Yan Gao, Lei Zhang, Haizheng Zhong, Yujun Zheng, Liantuan Xiao* & Suotang Jia

Frontiers of Physics | Published: 2019-07-16 | DOI: 10.1007/s11467-019-0916-1
☆ Room temperature continuous-wave excited biexciton emission in perovskite nanoplatelets via plasmonic nonlinear fano resonance

Jie Chen, Qing Zhang*, Jia Shi, Shuai Zhang, Wenna Du, Yang Mi, Qiuyu Shang, Pengchong Liu, Xinyu Sui, Xianxin Wu, Rui Wang, Bo Peng, Haizheng Zhong, Guichuan Xing, Xiaohui Qiu, Tze Chien Sum* & Xinfeng Liu*

Communications Physics | Published: 2019-07-12 | DOI: 10.1038/s42005-019-0178-9
★ In Situ Inkjet Printing Strategy for Fabricating Perovskite Quantum Dot Patterns

Lifu Shi, Linghai Meng, Feng Jiang*, Yong Ge, Fei Li, Xian‐gang Wu & Haizheng Zhong*

Advanced Functional Materials | Published: 2019-07-11 | DOI: 10.1002/adfm.201903648

☆ Confined Growth of Quantum Dots in Silica Spheres by Ion Exchange of "Trapped NH4+" for White-Light Emission

Mingyang Xing, Bingkun Chen, Ji Feng, Wenjing Xu, Yaocai Bai, Yi Zhou, Chunyang Dong, Haizheng Zhong, Jinlong Zhang & Yadong Yin*

Chem | Published: 2019-07-11 | DOI: 10.1016/j.chempr.2019.06.010
★ Gaining Insight into the Underlayer Treatment for in Situ Fabrication of Efficient Perovskite Nanocrystal-Based Light-Emitting Diodes

Imran Muhammad, Dengbao Han, Ali Shmshad, Xin Zhang, Chenhui Wang, Kazim Syed, Yu Chen, Shuai Chang*, Bingsuo Zou & Haizheng Zhong

The Journal of Physical Chemistry C | Published: 2019-06-25 | DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b04174

★ 75-1: Invited Paper: Hybrid Backlight System based on Blue, Red LEDs and Perovskite Quantum Dots for Liquid Crystal Display Application

Honglei Ji*, Huaishu Xu, Feng Jiang, Zelong Bai & Haizheng Zhong

SID's Digest of Technical Papers | Published: 2019-05-29 | DOI: 10.1002/sdtp.13111
★ In-situ fabricated anisotropic halide perovskite nanocrystals in polyvinylalcohol nanofibers: Shape tuning and polarized emission

Linghai Meng, Changgang Yang, Jingjia Meng, Yongzhi Wang, Yong Ge, Ziqiang Shao*, Guofeng Zhang, Andrey L. Rogach & Haizheng Zhong*

Nano Research | Published: 2019-05-29 | DOI: 10.1007/s12274-019-2353-4

★ Polarization-Sensitive Ultraviolet Detection from Oriented-CdSe@CdS-Dot-in-Rods-Integrated Silicon Photodetector

Yong Ge, Mengjiao Zhang, Lei Wang, Linghai Meng, Jialun Tang, Yu Chen, Lingxue Wang & Haizheng Zhong*

Advanced Optical Materials | Published: 2019-05-23 | DOI: 10.1002/adom.201900330

★ Ultralow-Threshold and Color-Tunable Continuous-Wave Lasing at Room-Temperature from In Situ Fabricated Perovskite Quantum Dots

Lei Wang, Linghai Meng, Lan Chen, Sheng Huang, Xian-gang Wu, Guang Dai, Luogen Deng, Junbo Han, Bingsuo Zou, Chunfeng Zhang & Haizheng Zhong*

The Journal of Physical Chemistry Letters | Published: 2019-05-14 | DOI: 10.1021/acs.jpclett.9b00658

☆ Highly efficient and stable white LEDs based on pure red narrow bandwidth emission triangular carbon quantum dots for wide-color gamut backlight displays

Fanglong Yuan, Ping He, Zifan Xi, Xiaohong Li, Yunchao Li, Haizheng Zhong, Louzhen Fan* & Shihe Yang*

Nano Research | Published: 2019-05-08 | DOI: 10.1007/s12274-019-2420-x
Review: Rapid Growth of Halide Perovskite Single Crystals: From Methods to Optimization Control

Yuling Wang, Shuai Chang, Xiaomei Chen, Yandong Ren, Lifu Shi, Yonghao Liu* & Haizheng Zhong*

Chinese Journal of Chemistry | Published: 2019-04-08 | DOI: 10.1002/cjoc.201900071

Review: Multi-Dimensional Quantum Nanostructures with Polarization Properties for Display Applications

Gaoling Yang* & Haizheng Zhong

Israel Journal of Chemistry | Published: 2019-03-19 | DOI: 10.1002/ijch.201900001

☆ Performance analysis of PQDCF-coated silicon image sensor using Monte-Carlo ray-trace simulation

Qinwen Tan, Xian-gang Wu, Mengjiao Zhang, Linghai Meng, Haizheng Zhong, Yi Cai & Lingxue Wang*

Optics Express | Published: 2019-03-13 | DOI: 10.1364/OE.27.009079
☆ Growth of CdS nanotubes and their strong optical microcavity effects

Li Zhang, Yongyou Zhang*, Yongchang Guo, Yanguo Wang, Ruibin Liu, Bingkun Chen, Haizheng Zhong & Bingsuo Zou*

Nanoscale | Published: 2019-02-22 | DOI: 10.1039/C8NR10323B
★ Reducing the Chromaticity Shifts of Light-Emitting Diodes Using Gradient-Alloyed CdxZn1-xSeyS1-y@ZnS Core Shell Quantum Dots with Enhanced High-Temperature Photoluminescence

Jialun Tang, Fei Li, Gaoling Yang, Yong Ge, Zhaohan Li, Zhiguo Xia, Huaibin Shen & Haizheng Zhong*

Advanced Optical Materials | Published: 2019-02-18 | DOI: 10.1002/adom.201801687

★ Highly luminescent red emissive perovskite quantum dots-embedded composite films: ligands capping and caesium doping-controlled crystallization process

Xian-gang Wu, Jialun Tang, Feng Jiang, Xiaoxiu Zhu, Yanliang Zhang, Dengbao Han, Lingxue Wang & Haizheng Zhong*

Nanoscale | Published: 2019-02-18 | DOI: 10.1039/C8NR10036E

★ Photodegradation of Organometal Hybrid Perovskite Nanocrystals: Clarifying the Role of Oxygen by Single-Dot Photoluminescence

Lige Liu, Luogen Deng, Sheng Huang, Pei Zhang, Jan Linnros, Haizheng Zhong* & Ilya Sychugov*

The Journal of Physical Chemistry Letters | Published: 2019-02-07 | DOI: 10.1021/acs.jpclett.9b00143

Review: Silicon-based ultraviolet photodetection: progress and prospects (紫外增强硅基成像探测器进展)

Mengjiao Zhang, Yi Cai, Feng Jiang, Haizheng Zhong & Lingxue Wang*

Chinese Optics (中国光学) | Published: 2019-02-01 | DOI: 10.3788/CO.20191201.0019
☆ Stretchable Organometal-Halide-Perovskite Quantum-Dot Light-Emitting Diodes

Yunfei Li, Shuyu Chou, Peng Huang, Changtao Xiao, Xiaofeng Liu, Yu Xie, Fangchao Zhao, Yilong Huang, Jing Feng, Haizheng Zhong, Hongbo Sun* & Qibing Pei*

Advanced Materials | Published: 2019-01-22 | DOI: 10.1002/adma.201807516
Review: Impedance Spectroscopy: A Versatile Technique to Understand Solution-Processed Optoelectronic Devices

Shmshad Ali, Shuai Chang*, Muhammad Imran, Qingfan Shi, Yu Chen & Haizheng Zhong*

Physica Status Solidi (RRL) | Published: 2019-01-08 | DOI: 10.1002/pssr.201800580

Review: Excitonic magnetic polarons and their luminescence in II-VI diluted magnetic semiconductor micro-nanostructures (II-VI族稀磁半导体微纳结构中的激子磁极化子及其发光)

Shuangyang Zou, Muhammad Arshad Kamran, Gaoling Yang, Ruibin Liu, Lijie Shi, Yongyou Zhang, Baohua Jia, Haizheng Zhong & Bingsuo Zou*

Acta Physica Sinica (物理学报) | Published: 2019-01-05 | DOI: 10.7498/aps.68.20181211